Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Syddanmark

Publiceret

28. june
2017

SUNDHEDSVÆSENET

Radikale Venstre i Region Syddanmark betragter sundhedsvæsenet som Region Syddanmarks væsentligste opgave.


Radikale Venstre i Region Syddanmark vil arbejde for at Region Syddanmark får et sygehusvæsen, som sætter kvaliteten i højsæde og arbejder for tryghed i behandlingen og med patientrettet forebyggelse i såvel lokalområder som i bysamfund.


Radikale Venstre i Region Syddanmark er af den opfattelse at et velfungerende sundhedsvæsen


kræver respekt og annerkendelse af medarbejderne. Vi vil derfor arbejde for at give medarbejderne bedre vilkår.


 


Sundhedsvæsnet i Region Syddanmark står overfor store omvæltninger: 


I en længere årrække er indlæggelsestiderne faldet støt. Patienterne udskrives hurtigere til rehabilitering i kommunalt regi og de praktiserende læger tager sig af stadig flere komplicerede sygdomstilfælde. 


Radikale Venstre vil arbejde for at de mest effektive løsninger, når dette kvalitetsmæssigt og fagligt kan forsvares.


Radikale Venstre mener, at almen praksis/egen læge fortsat skal være hovedindgangen til sundhedsvæsenet for de fleste.


Vi står over for en revolution i, hvordan vi tænker offentlig sundhed, sådan at forebyggelse, behandling og rehabilitering bliver fælles ansvar og ikke sektoropdelt.


Radikale Venstre i Syddanmark har følgende pejlemærker inden for sundhedsområdet:  


PEJLEMÆRKER:


1.     Patienten i centrum: Patienten skal være aktiv medspiller i egen sundhed. Derfor skal vi give patienter og pårørende større medbestemmelse og ansvar for deres behandling, forudsat at de kan honorere de krav, det stiller. Patienten skal have muligheder for at planlægge sine behandlingstider i samarbejde med personalet eller via digital selvbooking.


2.     Lighed i sundhed i hele regionen: Nogle borgergrupper har dårlig sundhed og mange kontakter til sundhedsvæsnet. Disse grupper skal have en særlig indsats og opmærksomhed i primærsektoren, så deres livskvalitet og sundhed øges. Dette i samarbejde med kommunerne, så den sociale indsat øges.


3.     Telemedicinske og teknologiske udvikling. Digitaliseringen giver nye muligheder for behandling og hurtigere udveksling af viden. Løsningerne giver nye udfordringerne og dilemmaer. Vi ønsker kun brug af digitale løsninger, når det er til fordel for både patienter og personale.


4.     Personale: Sundhedspersonalet i Region Syddanmark er under pres i deres daglige virke. Det er derfor afgørende nødvendigt at sundhedspersonalets arbejde understøttes med efteruddannelsesmuligheder, tillid og respekt, hvis Region Syddanmark fortsat skal have et velfungerende sundhedsvæsen til gavn for den enkelte patient og dennes pårørende. 


 


Radikale Venstre i Region Syddanmark ønsker, at Region Syddanmark fortsat er helt i front med at udvikle sundhedsvæsnet. Vi ser Sundhedsaftalen med regionens kommuner og det lokale sundhedskoordinationsudvalg som det bærende element i at få lagt opgaverne på det mindst indgribende og mest omkostningseffektive niveau.  


Tele-medicinske løsninger har længe været taget i brug, men der er stadig store muligheder, ikke mindst ved at borgerne selv sættes i stand til at bedømme, eller rapportere deres helbredstilstand ved hjælp af ny teknologi. Det sparer borgeren for f.eks. besøg hos egen læge eller for ambulatoriebesøg, og der frigøres resurser til behandling af dem, hvor der er behandlingsbehov. Det er vigtigt, at det altid foregår på borgernes præmisser. Derudover giver udvikling af ny teknologi nye muligheder. Telemedicin, teletolkning og andre lignede teknologier giver nye og i mange tilfælde bedre behandlingsmuligheder. Det er med til at spare patienterne og pårørende for transporttid mv. og sikrer samtidig en mere effektiv behandling. Region Syddanmark skal være med til at gå forrest i denne udvikling, men skal sikre at teknologien er moden, når den implementeres regionen.


Sundhed er for Radikale Venstre først og fremmest et offentligt anliggende, men netop på dette område vil det være værdifuldt at kunne samarbejdes med private aktører. Det skal ske for at sikre bedst udnyttelse af de økonomiske rammer og for at hjælpe nye ideer, som måtte lægge op til fælles innovationsprojekter.  Syddansk Sundhedsinnovation i forskerparken i Odense er et eksempel herpå.


 


MEDICINERING:


Helt konkret vil Radikale Venstre bl.a. arbejde for, at alle borgere får et medicintjek, så de med rådgivning fra egen læge eller apoteket, kan være sikre på at mængden af medicin er den rigtige. Et omdrejningspunkt i patientens behandling er det fælles medicinkort, FMK. Vi vil som radikale arbejde for at FMK altid er opdateret med de seneste informationer, så borgeren kan opdateres på sundhed.dk og  se egen medicinering.


Radikale Venstre i Syddanmark vil desuden vægter en reduktion i omkostningerne til medicin højt. Radikale Venstre er klar til at drøfte muligheder for at påvirke brugen af den særlige dyre medicin. Vi ønsker at alle læger tager en drøftelse med patienterne i tilfælde, hvor særlig dyr medicin f.eks. er livforlængende i meget begrænset omfang. Vi risikerer at skulle reducere i det kliniske personale, for at sikre fortsat økonomi til det øgede medicinudgifter.


 


DET SPECIALISEREDE SUNDHEDSVÆSEN - SYGEHUSE:


Sygehusvæsnet har effektiviseret og har haft en høj årlig produktivitetsstigning. Tiden er kommet til at se på, om man ikke er nået til vejs ende med effektiviseringer i det nuværende system. Hvis lægen og sygeplejersken ikke har tid til patienten på grund af alt for mange dokumentationskrav og alt for højt antal af patienter, så falder kvaliteten. De faglige ledelser fortæller allerede i dag om mange spidsbelastninger, hvor det kræver tid, kræfter og kreativitet at løse problemerne på tværs af afdelinger. Personalet presses på flere afdelinger på en uacceptabel måde.


 


SAMMENLÆGNING AF AFDELINGER: 


Der vil fortsat ske sammenlægninger og lukninger af afdelinger og specialer i sundhedsvæsenet.  Radikale Venstres vil i den forbindelse træffe sine beslutninger ud fra følgende principper: minimal patientrisiko, helhed i patientforløbet, patienttilfredshed og optimering af ressourcer.


 


LANDETS BEDSTE HOSPITALER SKYLDES KVALIFICERET PERSONALE:


Personalet i Region Syddanmark yder en stor indsats. Radikale Venstre ønsker ikke at personalet skal arbejde hårdere – men smartere. Det handler om at sikre kompetenceudvikling, lean tiltag mv. som sikrer bedst mulig behandling på en effektiv måde – der ikke går på kompromis med kvaliteten.


 


NYT OUH:


Byggeriet af NYT OUH bliver det kommende regionsråds største opgave og kræver politisk overvågenhed. Det er derfor afgørende for Radikale Venstre, at vi kan følge dette arbejde tæt gennem deltagelse i centrale udvalg, så vi kan sikre, at de overordnede mål med det nye universitetshospital nås.


Radikale Venstre i Syddanmark vil i den forbindelse arbejde for, at det nye universitetshospital skaber grobund for en kvalificeret bemanding af sundhedshuse rundt om i regionen. Radikale Venstre vil arbejde for at alle afdelinger, stabe mv. overflyttes til Nyt OUH. Der skal indtænkes bæredygtige løsninger i forbindelse med byggeriet f.eks. regnvandsopsamling, jordvarme, solceller mv. Derudover anerkender Radikale Venstre at der vil være behov for at udbygge og bygge videre på Nyt OUH, også efter hospitalet er færdigt.


 


SUNDHEDSHUSE:


Radikale Venstre vil arbejde for, at det bliver muligt at have delepraksis i regionen med det formål at sikre læger i lokalområderne. Radikale Venstre er klar til at regionen overtager ydernumre, og etablerer sundhedshuse med regionalt ansatte læger.


 


FORSKNING:


Forudsætningen for at kunne bedrive sygehusvæsen og forskning på internationalt niveau er et tæt samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark. OUH indtager en særstilling med sit medicinske fakultet, men også VIA UC, som uddanner sundhedspersonale, spiller en vigtig strategiske rolle. En rolle, som ventes at øges efterhånden som aftalerne med Region Syddanmark udbygges.  Derudover vil Radikale Venstre arbejde for at der afsættes flere forskningsmidler til Ph.d.-studerende indenfor psykiatrien


 


PERSONALE:


Kvalificeret personale er omdrejningspunktet for den gode patientvaretagelse. Radikale Venstre er meget imod den nuværende regerings voldsomme nedskæringer på uddannelsesområdet. Radikale Venstre ønsker at fremme muligheden for, uddannelse i hele Regionen og vil arbejde både i Region og på landsplan for at sikre dette. Regionen skal vise medarbejderne større tillid, så medarbejderne kan bruge tiden til borgernær service.


 


AKUTBEREDSKAB:


Radikale Venstre ønsker et finmasket akutberedskab i hele regionen. Vi mener, at man med fordel kan bemande flere af akut-bilerne med dygtige lokalkendte paramediciner for at sikre tilskadekomne borgere hurtig behandling. 


Radikale Venstre anerkender at konkurrenceudsættelse kan være et fornuftigt redskab ift. at sikre det bedste og mest effektive akutberedskab. Erfaringerne med BIOS er dog vigtige at tage med videre. Derfor vil Radikale Venstre ikke arbejde for et nyt udbud af akutberedskabet i regionsrådsperioden 2018-2022.


 


DET SAMMENHÆNGENDE PATIETFORLØB:


Radikale Venstre ønsker, at Region Syddanmark fortsat er helt i front med at udvikle sundhedsvæsnet. Vi ser Sundhedsaftalen med regionens kommuner og det lokale sundhedskoordinationsudvalg som det bærende element i at få lagt opgaverne på det mindst indgribende og mest omkostningseffektive niveau.  


Sundhed er ikke kun sygehuse, men også deres samspil med kommune og almen praksis. Fra at tænke sygehusene som bærende i sundhedsvæsnet bliver det i fremtiden i højere grad primærsektoren, som skal varetage sundhed og trivsel. Sygehusene bliver de højtspecialiserede enheder, hvor kun akutte og specialiserede udredninger og specialbehandlinger foretages. 


Langt de fleste borgere, som kommer i kontakt med sygehusvæsnet har ukomplicerede forløb. Enkelte oplever dog at blive patienter med komplekse sundhedsproblemstillinger, multisyge eller på anden vis have løbende brug for den specialiserede indsats, måske i samarbejde med kommunerne.


 


PRAKTISERENDE LÆGER:


Almen praksis har i mange år været borgerens indgang til sundhedsvæsnet. Det har skabt optimal tryghed og færrest mulige ressourcer. Den almene praksis vil imidlertid forandre sig de kommende år. Nogle steder i Region Syddanmark har man åbnet Regionsklinikker, ligesom der nogle steder er større enheder og flere faggrupper, som bedre kan dække hinanden ind i arbejdsopgaverne. For Radikale Venstre er det afgørende, at befolkningen har adgang til lægehjælp. Ikke om den er organiseret på den ene eller anden måde. 


Radikale Venstre ønsker at sikre borgerne ”egen læge”, uden at borgerne skal transportere sig over store afstande. Vi vil derfor arbejde for, at Region Syddanmark skal benytte muligheden for at lave ”klinikker” og selv ansætte læger, de steder hvor det er nødvendigt.


 


SPECIALPRAKSIS:


Radikale Venstre er positiv overfor, at den øgede specialisering vil give specialpraksis øgede opgaver i forhold til udredning, behandling og forebyggelse. 


 


FOREBYGGELSE OG REHABILITERING:


Kommunerne har ifølge lovgivningen den primære rolle i forebyggelsen af sygdom (borgerrettet forebyggelse), rehabilitering og genoptræning. Det kan give anledning til meget forskellige tilbud på tværs af regionen. Radikale Venstre vil derfor tage initiativ til, at Region Syddanmark lever op til sit ansvar ifølge Sundhedsaftalen og tilbyder kommunerne kvalificeret support. Regionen skal prioritere oplysningskampagner for sundere livsstil, lægetjek og screeninger


 


SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE OM FOREBYGGELSE:


Regionen skal i samarbejde med kommunerne gøre det sunde valg lettere for borgerne, så de kan få en håndsrækning til en sund livsstil. Regionerne har desuden mulighed for at tage initiativ til et tæt samarbejde på tværs af flere kommuner, når det drejer sig om kronisk syge. Dette ansvar skal Region Syddanmark påtage sig, når der er mulighed for at sikre borgerne information om livsstilssygdom via medierne, uddannelse af personale mv. så borgerne kan sikres information i forbindelse med kost, arbejde og bevægelse. Der er mange gode erfaringer f.eks. fra andre regioner, hvor et enkelt og simpelt spørgsmål ift. rygning ved behandling af KOL patienter i ambulatoriet – resulterer i at flere modtager og gennemfører rygestopkurser.


PATIENTSIKKERHED:


Region Syddanmark har brugt mange midler på indkøb af decentralt IT udstyr og IT programmer i de seneste år. Dette giver store udfordringer, da man for eksempel risikerer at patientoplysninger overgår til databaser, eller indsamles via IT udstyr, som ikke er sikret mod hackere. Radikale Venstre vil derfor arbejde for at der sker en større centralisering af IT området i RSD – herunder indkøb af IT udstyr, programmer mv. Radikale Venstre anerkender, at vi aldrig vil kunne undgå hackerangreb, og vil arbejde for en hurtigt og effektiv behandling og lukning af disse angreb. Derudover ønsker Radikale Venstre en større regionalisering af IT-området i Region Syddanmark. Vi vil bl.a. arbejde for at samle de fire apotekersystemer i et system efter inspiration fra andre regioner.