Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Syddanmark

Publiceret

28. june
2017

REGIONAL MILJØPOLITIK

Radikale Venstre i Region Syddanmark vil arbejde for, at Region Syddanmark prioriterer de bæredygtige løsninger og inddrager dem i alt politisk arbejde. Det være sig såvel i forbindelse med offentlige udbud som al anden politik.


DRIKKEVAND:
Radikale Venstre i Region Syddanmark vil arbejde for, at Region Syddanmark bruger sin mulighed for at kræve større sikkerhedszoner rundt om drikkevandsboringer. At regionen som minimum lever op til 2015-kravene i EU’s vandrammedirektiv og styrker indsatsen for at mindske næringsstofudsivning fra landbruget til vandmiljøet.


NATURKATASTROFER:
Radikale Venstre i Region Syddanmark vil arbejde for, at Region Syddanmark sikrer etablering af både naturlige vådområder og regnvandsbassiner, som kan sikre at miljøet ikke skades ved oversvømmelser.


FISKERI OG HAVBRUG:
Radikale Venstre i Region Syddanmark vil arbejde for, at Region Syddanmark bruger sin mulighed for at gribe ind over for havbrug i det omfang, de skader havmiljøet og drikkevandsressourcer. På tilsvarende vis vil Radikale Venstre i Syddanmark fremme forskning, udvikling og etablering af recirkulerende dambrug på land.


RÅSTOFUDVINDING:
Radikale Venstre i Region Syddanmark vil arbejde for, at Region Syddanmark sikrer at råstofudvindingen af primært grus kun godkendes i det omfang, hvor det ikke er til gene for mennesker og naturen.


ENERGIFORSYNING:
Radikale Venstre i Region Syddanmark vil arbejde for, at Region Syddanmark smidiggør rammerne for opstilling af vindmøller langs motorvejsstrækninger og landeveje.

At regionen fortsætter sin politik med etablering af solceller ved udskiftning af tage på regionale bygninger.

At regionen afsøger mulighederne for at bygge bæredygtigt – f.eks. ift. materialevalg og energitiltag i form af jordvarme mv.

At regionen iværksætter informationskampagner, som i samarbejde med kommunerne inspirerer borgere til at reducere brug af brændeovne og afbrænding af affald.


KOLLEKTIV TRAFIK:
Radikale Venstre i Region Syddanmark vil arbejde for, at regionen gør den kollektive trafik til en miljømæssig og økonomisk forsvarlig løsning, hvor der arbejdes med fleksible transportløninger og med at skabe mulighed for at koordinere med nye transportformer.

At regionens diesel udskiftes med hybrid- og el-busser.

At regionen styrker busdriften på de tidspunkter af døgnet, som giver unge mulighed for at få en uddannelse – og andre borgere mulighed for at komme på arbejde, indkøb eller deltage i sociale aktiviteter.

At regionens borgere via oplysning og kampagner opmuntres til øget brug af kollektiv transport.

At regionens partier opfordres til at bruge sine muligheder for at kontakte partikollegaer på Christiansborg for at sikre den i energiplanen godkendte togforbindelsen mellem Billund og Vejle.


AFFALDSHÅNDTERING:
Radikale Venstre i Region Syddanmark vil arbejde for, at regionen styrker samarbejdet mellem kommunerne om affaldshåndtering, så opgaven løses bedst muligt.

At regionen styrker samarbejdet på tværs af den dansk-tyske grænse, så affaldshåndteringen løses bedst og billigst, der hvor de relevante kompetencer er.


NATURPLEJE:
Radikale Venstre i Region Syddanmark vil arbejde for, at regionale skovarealer bevares urørte.

At der ved etablering af regionale og andre større arealudlæg sikres faunapassager.

At regionen etablerer bistader på regionens naturarealer.

At regionen iværksætter informationskampagner, som i samarbejde med kommunerne inspirerer borgere, virksomheder og institutioner til at fremme den ”biodiverse have”.

Desuden vil vi arbejde for, at regionen medvirker til en beskyttelse af å-nære engområder ved at kræve udvidede randzoner.