Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Syddanmark

Publiceret

28. june
2017

REGIONAL MILJØPOLITIK

Radikale Venstre i Region Syddanmark vil arbejde for, at Region Syddanmark prioriterer de bæredygtige løsninger og inddrager dem i alt politisk arbejde. Det være sig såvel i forbindelse med offentlige udbud som al anden politik.

 

DRIKKEVAND:

Radikale Venstre i Region Syddanmark vil arbejde for, at Region Syddanmark bruger sin mulighed for at kræve større sikkerhedszoner rundt om drikkevandsboringer. At regionen som minimum lever op til 2015-kravene i EU’s vandrammedirektiv, og styrker indsatsen for at mindske næringsstofudsivning fra landbruget til vandmiljøet.

 

NATURKATASTROFER:

Radikale Venstre i Region Syddanmark vil arbejde for, at Region Syddanmark sikrer etablering af både naturlige vådområder og regnvandsbassiner, som kan sikre at miljøet ikke skades ved oversvømmelser.

 

FISKERI OG HAVBRUG:                                  

Radikale Venstre i Region Syddanmark vil arbejde for, at Region Syddanmark bruger sin mulighed for at gribe ind over for havbrug i det omfang, de skader havmiljøet og drikkevandsressourcer. På tilsvarende vis vil Radikale Venstre i Syddanmark fremme forskning, udvikling og etablering af recirkulerende dambrug på land.

 

RÅSTOFUDVINDING:

Radikale Venstre i Region Syddanmark vil arbejde for, at Region Syddanmark sikrer at råstofudvindingen af primært grus kun godkendes i det omfang, hvor det ikke er til gene for mennesker og naturen.

 

ENERGIFORSYNING:

Radikale Venstre i Region Syddanmark vil arbejde for, at Region Syddanmark smidiggør rammerne for opstilling af vindmøller langs motorvejsstrækninger og landeveje.

At regionen fortsætter sin politik med etablering af solceller ved udskiftning af tage på regionale bygninger.

At regionen afsøger mulighederne for at bygge bæredygtigt – f.eks. ved materialevalg og energitiltag i form af jordvarme mv.

At regionen iværksætter informationskampagner som i samarbejde med kommunerne inspirerer borgere til at reducere brug af brændeovne og afbrænding af affald.

 

KOLLEKTIVTAFIK:

Radikale Venstre i Region Syddanmark vil arbejde for, at regionen gør den kollektive trafik bæredygtig ved at udskifte regionens diesel busser med hybrid- og el-busser.

At regionen styrker den kollektive transport ved at indgå i et tæt samarbejde med kommunerne for at få en bedre busdrift på tværs af kommunegrænserne.

At regionens borgere via oplysning og kampagner opmuntres til øget brug af kollektiv transport.

At regionens partier opfordres til at bruge sine muligheder for at kontakte partikollegaer på Christiansborg for at sikre den i energiplanen godkendte togforbindelsen mellem Billund og Vejle.

 

AFFALDSHÅNDTERING:

Radikale Venstre i Region Syddanmark vil arbejde for, at regionen styrke samarbejdet mellem kommunerne om affaldshåndtering, så opgaven løses bedst muligt.

At regionen styrker samarbejdet på tværs af den dansk-tyske græns, så affaldshåndteringen løses bedst og billigst, der hvor de relevante kompetencer er.

 

NATURPLEJE:

Radikale Venstre i Region Syddanmark vil arbejde for at regionale skovarealer bevares urørte.

At der ved etablering af regionale og andre større arealudlæg sikres faunapassager.

At regionen etablerer bistader på regionens naturarealer.

At regionen iværksætter informationskampagner som i samarbejde med kommunerne inspirerer borgere, virksomheder og institutioner til at fremme den ”biodiverse have”.

Desuden vil vi arbejde for, at regionen medvirker til en beskyttelse af å-nære engområder ved at krævede udvidede randzoner.