Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Syddanmark

Publiceret

28. june
2017

PSYKIATRI

Radikale Venstre i Syddanmark vægter psykiatrien på niveau med det somatiske område. Derfor har vi været med til at sikre yderligere ressourcer til området i de seneste år. Bæltefiksering bliver nu anvendt mindre, og man udreder og behandler nu langt flere patienter end før det sidste regionsrådsvalg. Tvang skal ikke bruges på grund af ressourcemangel. Pakkeforløb, som sikrer hurtig udredning, giver også hurtigere behandling for de patienter, som ikke har brug for en specialiseret indsats. På trods af de tilførte ressourcer har psykiatrien i Region Syddanmark store udfordringer med lav personalebemanding, mere komplekse sager, mangel på efter- og videreuddannet personale samt nedslidte fysiske rammer.


Radikale Venstre i Syddanmark vil derfor arbejde for, at psykiatrien hurtigst muligt skal have et yderligere løft – økonomisk og ved en landsdækkende Psykiatri-handleplan. Vi vil arbejde for, at psykiatriske patienter får sikkerhed for at blive indlagt, hvis den ambulante behandling ikke rækker.


Psykiske lidelse og psykiatriske patienters sårbarhed er individuel. Derfor vil vi insistere på at den psykiatriske behandling tager udgangspunkt i den enkelte patients behov. Vi vil arbejde for at somatikken og psykiatrien arbejder mere sammen.


Med alvorlig somatisk sygdomsforløb kan patienten opleve et psykisk knæk. Dette kan for nogles vedkommende betyde, at det får indvirkning på deres livsstil og medfølgende sygdom.


Det kan være vanskeligt at komme i psykiatrisk behandling, hvis man medicinerer sig selv.  Misbrugsbehandlingen ligger typisk hos kommunen, imens den psykiske behandling ligger i regionen. Radikale Venstre i Syddanmark vil arbejde for at koordinere tilbuddene for patienterne mellem region og kommune.


 


MANGEL PÅ SENGEPLADSER:


Antallet af sengepladser til indlæggelse på psykiatriske afdelinger er skåret ned som følge af omlægningen mod mere ambulant behandling. Noget tyder dog på, at antallet af pladser er kommet så langt ned, at det ikke dækker behovet. Belægningsprocenten er højere end ønskeligt, da der er tale om akutte funktioner. 


Aktiviteterne på afdelingerne er indskrænket til et minimum, hvilket ikke er befordrende for patienterne. Derfor ønsker Radikale Venstre at styrke psykiatrien, særligt den del hvor der er indlagte patienter.


Et lyspunkt er tilbuddet til de knap så syge patienter. Brugerstyrede senge og samarbejdende tilbud mellem Region og kommune er fremskridt. Det fungerer godt, giver øget kvalitet i behandlingen og øget patienttilfredshed.


 


MANGEL PÅ PERSONALE:


Psykiatrien har i mange år haft for få speciallæger. På børnepsykiatri-området bedres det en smule i årene, der kommer, men der er stadig brug for en indsats for at skaffe speciallæger til voksenpsykiatrien. Der bruges i en vis udstrækning opgaveflytning, men ikke alle opgaver kan flyttes til andet personale. Geografien spiller også en rolle her. Det har vist sig endog meget vanskeligt at skaffe speciallæger og andet sundhedsfaglig personale til yderområderne i regionen. Radikale Venstre foreslår derfor en mere struktureret rekrutteringsstrategi for alle medarbejdergrupper for at gøre psykiatrien attraktiv som arbejdsplads.


 


SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE:


I fremtidens Psykiatri er samarbejdet med kommunerne af øget vigtighed, da indlæggelseslængden også falder i Psykiatrien. Radikale Venstre ønsker at det kommende Regionsråd og de kommende Byråd tager opgaven på sig og får udmøntet bedre aftaler via Sundhedsaftalen. Det er uacceptabelt, at borgeren ender som kastebold mellem behandling og social indsats. 


 


DET SPECIALISEREDE: 


Radikale Venstre vil arbejde for, at Region Syddanmark påtager sig et større ansvar overfor de borgere, der er kommet i klemme i det psykiatriske system efter kommunereformen. Det gælder f.eks. autister, og at regionsrådet arbejder for, at borgere med små handicap imødekommes i fælles regionale tilbud..


At regionsrådet arbejder for, at borgere med små handicap imødekommes i fælles regionale tilbud.