Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Syddanmark

Publiceret

28. june
2017

Forretningsorden

Forretningsorden for den radikale regionsforsamling i  Region Syddanmark

§1 

Regionsforsamlingens navn er Det Radikale Venstre i Region Syddanmark.

§2 Formål

Regionsforsamlingens formål og opgaver er:

  • At lede Det Radikale Venstres arbejde i Region Syddanmark i overensstemmelse med Landsforbundets vedtægter
  • At koordinere og understøtte aktivitet i kommuneforeninger
  • At koordinere Det Radikale Venstres aktiviteter i forbindelse med regionsrådsvalg
  • At opstille kandidater til regionsrådsvalg, samt planlægge og gennemføre valgkamp i samarbejde med kandidaterne
  • At følge, støtte og vejlede de valgte radikale regionsrådsmedlemmer
  • At fremme samarbejdet mellem radikale regionsrådsmedlemmer og kommunalbestyrelsesmedlemmer
  • At afholde offentlige og interne politiske arrangementer for at oplyse om og udvikle Det Radikale Venstres politik

 

§3 Delegeretmøde

Delegeretmødet er forsamlingens øverste myndighed, hvortil alle medlemmer af Det Radikale Venstre i regionens område har møde- og taleret. Stemmeret har de af kommuneforeningerne valgte delegerede i forhold til det antal medlemmer, der har betalt skyldigt kontingent senest den 15. marts i det år, hvor delegeretmødet afholdes. Hver kommuneforening vælger en delegeret for hver påbegyndt 15 medlemmer.  Kun medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent kan være delegerede

Det ordinære årlige delegeretmøde afholdes mellem 1. maj og 15. juni. Til ordinære og ekstraordinære delegeretmøder skal de delegerede indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen skal ske skriftligt til de delegerede eller ved annoncering i et medlemsblad, der mindst dækker regionens geografiske område.

Bestyrelsen er ansvarlig for at alle delegerede indkaldes.

 

Dagsorden for det ordinære delegeretmøde skal mindst indeholde:

1.                   Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere

2.                   Formandens beretning

3.                   Beretning fra regionsrådet

4.                   Forelæggelse af det reviderede regnskab

5.                   Behandling af indkomne forslag

6.                   Valg af formand for 1 år

7.                   Valg af næstformand for 1 år

8.                  Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleant for 1 år

9.                   Politisk debat

10.                 Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet under punkt 6 på det ordinære delegeretmødet skal være formanden i hænde senest 1. april.

§ 3, 2

Delegeretmødet kan træffe beslutning om at alle medlemmer i regionen har stemmeret ved valg og afstemninger.

En sådan beslutning kan kun træffes hvis mindst 3/4 af de fremmødte delegerede stemmer for og punktet er anført på mødets dagsorden. En sådan beslutning har ikke virkning for det aktuelle møde.

Hvis ¼ af regionens medlemmer efter delegeretmødets afholdelse ønsker at delegeretmøderne skal afholdes som årsmøde, skal regionsforsamlingen bestyrelse indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde til afholdelse inden årsskiftet. Dette møde skal være et delegeretmøde. Medmindre ¾ af de delegerede på det ekstraordinære møde stemmer for, at alle medlemmer har stemmeret på næste ordinære årsmøde, afholdes også dette som delegeretmøde.

 

§4 Bestyrelse

§ 4, 1

Foreningen tegnes over for tredjemand af formanden og næstformanden.

§ 4, 2

Imellem delegeretmøderne ledes regionsforsamlingen af en bestyrelse, der bortset fra formand og næstformand konstituerer sig selv med sekretær og kasserer. Hver kommuneforening har 1 repræsentant i regionsforsamlingens bestyrelse.

 

 Følgende tiltræder bestyrelsen uden stemmeret:

•                    Radikale regionsrådsmedlemmer valgt i regionen

•                    1 repræsentant fra RU bosiddende i regionen.

Senest en måned efter det ordinære delegeretmøde skal bestyrelsen afholde sit konstituerende bestyrelsesmøde. 

 

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøder skal mindst indeholde:

1.                   Godkendelse af dagsorden

2.                   Meddelelser

3.                   Regionspolitisk debat

4.                   Økonomi

5.                   Aktiviteter

6.                   Næste møde

7.                   Eventuelt

Formanden indkalder bestyrelsen med 14 dages varsel så ofte formanden finder det nødvendigt, dog mindst 2 gange om året. Formanden skal indkalde til bestyrelsesmøde når mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter ønske herom med motiveret dagsorden. Forslag der er optaget på dagsordnen efter tidsfristens udløb kan kun vedtages, hvis mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

I sager, der er optaget på den til bestyrelsen udsendte dagsorden, er bestyrelsen beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. 

Der skal føres referat af regionsforsamlingens forhandlinger og beslutninger.

 

§5 Forretningsudvalg

På det konstituerende bestyrelsesmøde nedsættes et forretningsudvalg, som har til opgave at lede forsamlingens arbejde mellem bestyrelsesmøderne.

Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden, sekretæren, kassereren, samt 3 bestyrelsesmedlemmer valgt på det konstituerende bestyrelsesmøde.

 

§6 Opstillingsmøde til regionsrådsvalg

Stk. 1

Opstillingen sker på et ekstraordinært delegeretmøde, der  

indvarsles med 14 dages varsel. Delegeretmødet træffer forud for kandidatopstillingen bestemmelse om antal kandidater på listen og om opstillingsformen.

Stk 2

Senest 15. februar i det år, hvor der afholdes regionsrådsvalg fastsætter bestyrelsen tid og sted for opstillingsmødet

Senest 2 måneder før opstillingsmødet indkalder kommuneforeningerne forslag til min 2,højst 4 forslag til kandidater. Ethvert medlem kan stille yderligere kandidater. Forslagene skal være formanden i hænde senest ugedagen før opstillingsmødet. De modtagne forslag sendes til kommuneforeningsformændene senest 4 dage før opstillingsmødet.

Alle tilmeldte kandidater opføres på stemmesedler i alfabetisk orden. Bestyrelsen kan supplere med yderligere kandidater. Disse placeres efter de kandidater, der indgik i afstemningen.

På den endelige liste skal der være mindst 2 kandidater med bopæl i hver storkreds.

Stk. 3

Opstillingsmødet kan ved flertalsbeslutning bemyndige bestyrelsen til at træffe praktiske foranstaltninger vedr. valget, og til at træffe beslutning om evt. listeforbund og/eller valgforbund.

Stk. 4

Spidskandidaten kan udpeges før den normale omstillingsprocedure. Bestyrelsen kan beslutte, at spidskandidaten vælges på et delegeretmøde, der finder sted i året forud for regionsrådsvalget.

Der indkaldes i så fald senest 2 måneder før delegeretmødet forslag fra kommuneforeningerne, og disse skal være formanden i hænde senest ugedagen før delegeretmødet. De modtagne forslag sendes til kommuneforeningsformændene senest 4 dage før opstillingsmødet.

 

§7 Regnskab og stemmeret

Regionsforsamlingens regnskabsår følger kalenderåret.

De valgte revisorer har pligt til at gennemgå regionsforsamlinges regnskab og bilag samt kontrollere beholdningens tilstedeværelse. Ligeledes har revisorerne pligt til at påse, at forsamlingens midler anvendes efter alle lovlige vedtagelser.

 

§8 Ekstraordinært delegeretmøde

Ekstraordinært delegeretmøde kan afholdes, når formanden ønsker det, og skal afholdes når et flertal i bestyrelsen, eller mindst ¼ af de valgte delegerede indgiver skriftlig begæring til formanden herom med motiveret forslag til dagsorden. Et sådant ekstraordinært delegeretmøde skal afholdes senest 5 uger efter, at formanden har modtaget anmodning herom, og indvarsles i øvrigt som ved ordinært delegeretmøde.

Efter udskrivning af folketingsvalg kan varslet reduceres til 4 dage hvis der er sager, der taler for det.

 

§9 Afstemninger

Alle valg og afstemninger foretages som fastsat i landsforbundets vedtægter.

 

§10 Ændringer i forretningsordnen

Stk. 1

Forslag til ændringer i forretningsordnen kan kun vedtages på et delegeretmøde, hvor ændringerne er vedlagt indkaldelsen til delegeretmødet Vedtagelse af ændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte delegerede.

Stk. 2

Forslag til ændringer i forretningsordnen fra medlemmerne skal sendes til formanden, så denne har dem i hænde senest 1. maj. Ændringsforslag skal udsendes til de delegerede samtidig med indkaldelse til regionsforsamlingsmødet.

 

§ 11 Opløsning

Evt. opløsning af regionsforsamlingen skal ske efter konsultation med Landsforbundets forretningsudvalg

Ovennævnte forretningsorden er vedtaget på regionsforsamlingen den 12. juni 2007, og revideret ved regionsforsamlingen maj 2010 og ved regionsforsamlingen maj 2013